14:09 08 Jul 2020
Slušajte Sputnik
  Region
  Preuzmite kraći link
  1531
  Pratite nas

  Tu­ži­ću Cr­nu Go­ru jer sam na prav­di Bo­ga uhap­šen i do­ve­den u ve­zu sa ne­ka­kvim te­ro­ri­stič­kim na­pa­di­ma, po­ru­čio je Ste­fan Ve­li­mi­ro­vić (25) iz Zu­bi­nog Po­to­ka, u raz­go­vo­ru za „Dan“.

  „Sve je nameštaljka, nemam pojma ko je Aleksandar Sinđelić i nikada nisam razgovarao sa tom osobom. Tražim da se veštači moj glas, pa će se lako utvrditi da nikada nisam razgovarao sa tim Sinđelićem“, izjavio je on.

  On je sa još pet osoba uhap­šen u su­bo­tu 15. ok­to­bra u ve­čer­njim ča­so­vi­ma, pod sum­njom da je sa još 14 oso­ba, na dan izbora, spre­mao te­ro­ri­stič­ki na­pad u Pod­go­ri­ci, upad u Skup­šti­nu i hap­še­nje pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. U ne­de­lju uve­če, oko 22 ča­sa, pu­šten je iz pri­tvo­ra i su­ge­ri­sa­no mu je da o ono­me što se pri­ča­lo to­kom sa­slu­ša­nja ni­ko­me ne govori.

  „Ne znam ko me do­veo u ve­zu sa lju­di­ma ko­ji se sum­nji­če za te­ro­ri­zam. U su­bo­tu, 15. ok­to­bra, sa pri­ja­te­lji­ma sam bio u poseti Ma­na­sti­ru Ostrogu, gde smo se i fo­to­gra­fi­sa­li. Uve­če smo kre­nu­li na­zad za Zu­bin Po­tok ka­da smo uhap­še­ni. Sutradan su nas pu­sti­li, jer su vi­de­li da go­vo­ri­mo isti­nu“, ka­že Ve­li­mi­ro­vić, prenosi portal IN4S.

  On do­da­je da je Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić, ko­jeg je Bra­ti­slav Di­kić op­tu­žio da je po­li­cij­ski sa­rad­nik ko­ji mu je pod­met­nuo telefon i klju­če­ve, nje­gov stric.

  „Sa Mir­kom se ni­­sam ni vi­deo ni čuo već du­že vre­me. Kad su nas pri­ve­li i ka­za­li o če­mu se ra­di svi smo bi­li u šo­ku. Znam da go­vo­rim isti­nu i znam da ne­mam ni­ka­kve ve­ze sa onim stva­ri­ma ko­je su nam pre­do­či­li u tu­ži­la­štvu. Oči­gled­no je sve na­me­štalj­ka, mi smo upa­li u ne­či­ju zam­ku, ali, na sre­ću, br­zo smo pu­šte­ni na slo­bo­du, jer su svi shva­ti­li da nemamo ve­ze sa onim zbog če­ga smo pri­ve­de­ni“, is­ti­če Ve­li­mi­ro­vić.

  Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, još uvek je pod stre­som zbog sve­ga što mu se de­si­lo, ali ho­će da prav­du is­te­ra do kra­ja.

  „Čuo sam da su ne­ki me­di­ji ob­ja­vlji­va­li ne­ke tran­skrip­te raz­go­vo­ra iz­me­đu Sin­đe­li­ća i Ve­li­mi­ro­vi­ća. Ja sam je­di­ni Velimirović ko­ji je hap­šen zbog sve­ga to­ga. Tvr­dim da ne po­zna­jem ni­ka­kvog Sin­đe­li­ća, a ka­mo­li da sam pri­čao sa njim te­le­fo­nom. Sni­mlje­ni glas ni­je moj i to je la­ko utvr­di­ti. Tra­ži­ću ve­šta­če­nje gla­sa i do­ka­za­ti isti­nu. Ne za­ni­ma me ko je Sin­đe­lić, in­te­re­su­je me sa­mo isti­na“, na­vo­di on.

  Ve­li­mi­ro­vić ka­že da će tu­ži­ti sve ko­ji su se po­i­gra­li nje­go­vim ime­nom, pa i Ministarstvo unutrašnjih poslova Cr­ne Go­re i dr­ža­vu.

  „Lja­ga sa mog ime­na mo­ra od­mah da se spe­re, a u Cr­nu Go­ru vi­še ne­mam že­lju da odem ni na mo­re“, po­ru­čio je Velimirović.

  On do­da­je i da su mu u tu­ži­la­štvu ka­za­li da ne sme da pri­ča šta je bi­lo u is­ka­zu i da je to kri­vič­no de­lo.

  „Ni­su mi da­li ni­ka­kav pa­pir kada su me pu­sti­li. Ni­­smo tra­ži­li advo­ka­ta, jer smo zna­li da smo či­sti i da ne­ma­mo ve­ze sa tim do­ga­đa­jem“, na­gla­ša­va on.

  Is­po­vest Ste­fa­na Ve­li­mi­ro­vi­ća još je­dan je do­kaz da je is­tra­ga Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva o te­ro­ri­sti­ma, a ko­ju vo­di specijalni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić, do­ži­ve­la krah. Po na­lo­gu tu­ži­la­štva uhap­še­no je 20 osum­nji­če­nih, a na slo­bo­du su od­mah pu­šte­ni Ste­fan Ve­li­mi­ro­vić (25), Bo­jan Ko­va­če­vić (40), nje­gov si­no­vac G.K. (17), bra­ća Ni­ko­la (21) i Luka (18) Đor­đe­vić i Vla­di­mir Bo­žo­vić (21), prenosi „In4s“.

  U tran­skrip­ti­ma sni­mlje­nih raz­go­vo­ra iz­me­đu Sin­đe­li­ća i Ve­li­mi­ro­vi­ća njih dvo­ji­ca se do­go­va­ra­ju oko hap­še­nja Đukanovića u ne­de­lju uve­če, na dan iz­bo­ra. Vr­lo za­ni­mljiv je po­da­tak da njih dvo­ji­ca o sve­mu pri­ča­ju u ši­fra­ma, plašeći se da ih pri­slu­šku­ju, a on­da o na­vod­nom hap­še­nju Đu­ka­no­vi­ća go­vo­re otvo­re­no, po­mi­nju­ći i nje­go­vo ime i detalje oko tog či­na.

  Ima­ju­ći sve to u vi­du, ne­u­be­dlji­vo zvu­či tvrd­nja glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da je po­me­nu­ta gru­pa koristila so­fi­sti­ci­ra­ni na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je, ako Sin­đe­lić i Ve­li­mi­ro­vić to­kom te­le­fon­skog raz­go­vo­ra otvo­re­no pričaju o upa­du u Skup­šti­nu i o hap­še­nju Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pa­ra­dok­sal­no zvu­či da oni ko­ji spre­ma­ju te­ro­ri­stič­ki napad, hap­še­nje pre­mi­je­ra i broj­ne li­kvi­da­ci­je, ka­ko tvr­di tu­ži­la­štvo, le­žer­no o to­me go­vo­re u svo­jim te­le­fon­skim raz­go­vo­ri­ma.

  Po na­lo­gu tu­ži­la­štva u pri­tvo­ru su za­dr­ža­ni: Kri­sti­na Hri­stić iz Be­o­gra­da, Bran­ka Mi­lić (58) iz No­vog Sa­da, Mi­lan Du­šić (59) zva­ni Pa­cov iz Be­o­gra­da, Dra­gan Mak­sić (50) iz Bu­ja­nov­ca na­sta­njen u Be­o­gra­du, Sr­bo­ljub Đor­đe­vić (52) iz Bu­ja­nov­ca, na­sta­njen u Be­o­gra­du, Alek­san­dar Ču­ro­vić (33) iz Šap­ca, Alek­san­dar Alek­sić (41) iz Šap­ca, Ni­ko­la Đurić (34) iz Šap­ca, Si­ni­ša Ćet­ko­vić (37) iz Šap­ca, De­jan Sta­no­je­vić (42) zva­ni Go­ri­la, Mi­loš Aći­mo­vić (26) iz Šapca, Ivi­ca Ma­tić (36) iz Šap­ca, Pe­ri­ca An­dić (39) iz Šap­ca i Bra­ti­slav Di­kić iz Ni­ša.

  Te­ro­ri­zam iz­bri­sa­li iz op­tu­žbi

  U me­đu­vre­me­nu, tu­ži­la­štvo je za 11 osum­nji­če­nih od­u­sta­lo od op­tu­žbi za te­ro­ri­zam i te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju. Sa­da se za to de­lo te­re­te sa­mo Di­kić, Hri­stić i Sin­đe­lić, ko­ji je u bek­stvu, dok se osta­li­ma na te­ret sta­vlja sa­mo stva­ra­nje kirminalne or­ga­ni­za­ci­je. Čak i to de­lo bi­će te­ško do­ka­zi­vo, s ob­zi­rom na to da se ve­ći­na osum­nji­če­nih iz­me­đu se­be i ne po­zna­ju, ni­ka­da ni­su kon­tak­ti­ra­li, pa osta­je otvo­re­no pi­ta­nje ka­ko su stva­ra­li kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju, piše „In4s“.

   

  Tagovi:
  terorizam, Aleksandar Sinđelić, Stefan Velimirović, Bratislav Dikić, Crna Gora
  Standardi zajedniceDiskusija
  Komentariši preko Sputnik nalogaKomentariši preko Facebook naloga